Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021

Sprawozdanie Zarządu

z działalności

Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu

za rok obrachunkowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Skład Zarządu w roku 2021:

Prezes Zarządu – Dyras Dorota

Wiceprezes Zarządu – Orczyk Małgorzata Bożena

 1. Część finansowa sprawozdania:
 2. Obsługa księgowa wykonywana była na podstawie umowy przez Biuro Rachunkowe.
 3. Źródłem przychodu w okresie sprawozdawczym były składki członkowskie na wsparcie działalności.
 4. Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości 5.159,30 zł.
 5. Na koszty działalności Stowarzyszenia złożyły się usługi obce związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego.
 6. Stowarzyszenie osiągnęło zysk netto w wysokości 4.337,49 zł.

 

 1. Część merytoryczna sprawozdania:

Stowarzyszenie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 prowadziło działalność polegającą na:

 1. Stowarzyszenie współpracowało z PBM sp. z o.o., Os. Szklane Domy 2A/6 w Krakowie na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobami Picka, Wilsona, Huntingtona przez świadczenie z udziałem członków i wolontariuszy Stowarzyszenia nieodpłatnej bieżącej i stałej pomocy w organizacji życia codziennego. Z powodu nadal panującej w kraju pandemii (covid-19) pomoc podopiecznym Stowarzyszenia i ich Opiekunom była udzielana w formie zdalnej, telefonicznej oraz doradczej czy konsultacyjnej.
 2. Świadczeniu nieodpłatnej, bieżącej i regularnej pomocy podopiecznym Ośrodka w czynnościach wymagających aktywności na zewnątrz Ośrodka tj. w czynnościach osobistych (np. zakupy, realizacja recept, konsultacje z lekarzami w gabinetach poza Ośrodkiem) oraz w czynnościach urzędowych wymagających kontaktu z organem publicznym.
 3. Świadczenie regularnych nieodpłatnych usług informacyjnych z zakresu prawa dla podopiecznych Ośrodka oraz ich Opiekunów za pośrednictwem członka Stowarzyszenia – Radcy Prawnego.
 4. Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego Opiekunom Uczestników, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia terapeutycznego Opiekunom i Rodzinom Uczestników np. konsultacje na temat ich schorzeń, sposobów radzenia sobie w opiece nad chorującym członkiem rodziny; z własnym kryzysem psychicznym, bezsilnością, stresem i stanami wycieńczenia oraz wypalenia w opiece nad bliską osobą; a także instruowanie, gdzie szukać dodatkowej pomocy.
 5. Stowarzyszenie współpracowało ze Spółdzielnią Socjalną „Merchant” z Krakowa na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona. Współpraca ta polegała na udzielaniu informacji z jakiej pomocy Seniorzy i ich Opiekunowie mogą korzystać z MOPS. Uczestnicy i Opiekunowie mogli również skorzystać z wsparcia, informacji i porad udzielanych przez pielęgniarkę zatrudnioną w Spółdzielni (również w okresie ogłoszonej pandemii).
 6. Przez cały 2021r. w kraju obowiązywał dalszy okres pandemii spowodowany wirusem SARS-coV-2 wobec tego, Zarząd, Członkowie Stowarzyszenia oraz Wolontariusze aktywnie włączyli się w pomoc Uczestnikom i ich opiekunom, przez rozmowy telefoniczne udzielając potrzebnego wsparcia.

Wiceprezes Zarządu Małgorzata Orczyk, która jest Terapeutą opracowywała i przesyłała Seniorom za pośrednictwem poczty e-mail różnego rodzaju ćwiczenia wspomagające procesy poznawcze oraz pomagające w utrzymaniu sprawności fizycznej. Prowadziła też  poradnictwo telefoniczne, które realizowała również po zakończeniu prowadzenia projektu (Ośrodka Wsparcia Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona),

 1. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Krakowie, gdzie odbywały się spotkania dietetyka i psychologa z podopiecznymi DPS-u.
 2. Przygotowane również zostały materiały promujące Stowarzyszenie jako OPP w postaci ulotek informacyjnych i kalendarzyków.
 3. W miesiącu lipcu odbyły się dwa spotkania w dniach: 12.07.2021r. i 26.07.2021r. Zarządu Stowarzyszenia i Uczestników (członków Stowarzyszenia) Ośrodka Wsparcia Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Hantingtona z zachowaniem wszystkich obostrzeń reżimu sanitarnego obowiązującego w ówczesnym okresie. Spotkania zostały udokumentowane protokołami oraz listami obecności. W trakcie spotkań omawiano problemy z jakimi spotykają się osoby starsze i niepełnosprawne w okresie ogłoszonej pandemii oraz ich sytuację rodziną i zdrowotną. Zostali również poinformowani o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pt. „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pick w związku z pandemią CoVid-19” oraz  o otrzymaniu przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 4. Stowarzyszenie realizowało również zadanie publiczne finansowane ze środków Województwa Małopolskiego pt. „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pick w związku z pandemią CoVid-19”. Projekt prowadzony był w okresie od 14.09.2020r. do 10.11.2020r. Pomimo zamknięcia projektu  Stowarzyszenie nadal prowadziło poradnictwo telefoniczne, które miało na  celu wsparcie psychologiczne chorujących Seniorów w czasie pandemii, która doprowadziła do izolacji społecznej osoby starsze, a w konsekwencji mogła prowadzić do pogorszenia się ich stanu psychicznego oraz somatycznego.
 5. W okresie bożonarodzeniowym Stowarzyszenie wraz z Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w Krakowie złożyło życzenia (telefonicznie) dla niepełnosprawnych Seniorów byłych Uczestników Ośrodka Wsparcia i ich Opiekunów.

 

Jednocześnie zaznaczamy, iż Stowarzyszenie prowadzi wymienioną powyżej działalność nieprzerwanie od momentu wpisu do KRS, tj.  od  lutego 2018r. Działalność, o której mowa, była i jest przez ten okres prowadzona na rzecz podopiecznych Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobami Picka, Wilsona i Huntingtona przy współpracy Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., Os. Szklane Domy 2A/6, 31-972 Kraków, w którego to lokalu Stowarzyszenie ma swoją siedzibę.