Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Sprawozdanie z realizacji utrzymania trwałości projektu w 2021 roku

SPRAWOZDANIE

z realizacji utrzymania trwałości projektu

 pn. „OŚRODEK WSPARCIA DZIENNEGO SENIORÓW 60+

Z CHOROBĄ PICKA, WILSONA I HUNTINGTONA”             

w roku 2021

 

 

Podmioty realizujące trwałość projektu:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie realizuje projekt we współpracy/wsparciu partnerów:

1.      „Nowy Szpital” w Olkuszu.

2.      „Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu” w Krakowie.

3.      Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

ZAKRES  MERYTORYCZNY SPRAWOZDANIA:

1. Z udziałem członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy – zapewnienie świadczenia nieodpłatnej, bieżącej i stałej pomocy w organizacji życia codziennego podopiecznych  w Ośrodku wsparcia dziennego seniorów 60+ z chorobami Picka, Wilsona, Huntingtona a w szczególności:

- dbanie o czystość i porządek w siedzibie Ośrodka poprzez codzienne porządkowanie pomieszczeń tj. sal terapeutycznych, toalet,

- pomoc w czynnościach samodzielnych chorującym seniorom (uczestnikom zajęć terapeutycznych prowadzonych w Ośrodku) między innymi  poprzez pomoc w:        

a) ubieraniu się przed i po zajęciach  terapeutycznych

b) pomoc w spożywaniu posiłków tj. karmienie podopiecznych

c) pomoc w czynnościach w toalecie

d) pomoc w poruszaniu się i przemieszczaniu się w Ośrodku miedzy salami terapeutycznymi    

e) pomoc we wsiadaniu do środka transportu w drodze na zajęcia terapeutyczne odbywane na terenie Ośrodka  oraz pomoc przy wysiadaniu ze środka transportu przy powrocie z zajęć terapeutycznych

f) pomoc w organizacji codziennych różnorakich zajęć prowadzonych w Ośrodku.

 

2.      Świadczenie nieodpłatnej, bieżącej  i regularnej pomocy podopiecznym Ośrodka wymagających aktywności na zewnątrz Ośrodka w czynnościach:

-  osobistych takich jak np. zakupy, realizacja recept czy konsultacje z lekarzami w gabinetach poza Ośrodkiem,

-    urzędowych - wymagających kontaktu z organem publicznym.

 

3.      Świadczenie regularnych, nieodpłatnych usług informacyjnych z zakresu prawa dla podopiecznych Ośrodka oraz ich Opiekunów za pośrednictwem członka Stowarzyszenia- Radcy Prawnego.

 

4.      Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego Opiekunom Uczestników, w szczególności przez udzielanie wsparcia terapeutycznego Opiekunom i Rodzinom Uczestników poprzez m.in.

- konsultacje na temat ich schorzeń, sposobów radzenia sobie w opiece nad chorującym członkiem rodziny,

-  doradztwo przy własnym kryzysie  psychicznym, bezsilnością , stresem i stanami wycieńczenia oraz wypalenia w opiece nad bliską osobą oraz instruowanie , gdzie szukać dodatkowej pomocy.

 

5.      Opracowanie i przesyłanie Seniorom (za pośrednictwem poczty e-mail)  różnego rodzaju ćwiczeń wspomagających procesy poznawcze oraz pomagające w utrzymaniu sprawności fizycznej. Prowadzono również poradnictwo telefoniczne.

 

6.       Omówienie poprzez podmioty realizujące trwałość kontraktu problemów z jakimi spotykają się osoby starsze i niepełnosprawne w okresie ogłoszonej pandemii oraz ich sytuację rodziną i zdrowotną.

 

7.      Realizacja zadania publicznego pt. „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pick w związku z pandemią CoVid-19” przez partnera – Stowarzyszenie.

 

8.      Realizacja przez partnera – Stowarzyszenie zadania finansowanego ze środków  Województwa Małopolskiego pt. „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pick w związku z pandemią CoVid-19”. Plan prowadzony był w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. oraz od 05.07.2021r. do 30.07.2021r. Projekt miał na celu wsparcie psychologiczne (poradnictwo telefoniczne) chorujących Seniorów w czasie pandemii, która doprowadziła do izolacji społecznej osoby starsze, a w konsekwencji mogła prowadzić do pogorszenia się ich stanu psychicznego oraz somatycznego. W projekcie został również przewidziany zakup drobnego sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla Seniorów takich jak: handelki, maty, piłki itp. Sprzęt ten został rozwieziony beneficjentom projektu przez wolontariuszy Stowarzyszenia udostępnionym przez PBM sp. z o.o. środkiem transportu.

 

9.       W październiku nastąpiło nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Krakowie - w ramach aktywizacji osób  cierpiących na choroby neurodegeneracyjne mózgu.                          

Po wcześniejszych rozmowach i ustaleniach pomiędzy partnerami do udziału w projekcie zaproszono podopiecznych krakowskiego  DPS- u. Spotkanie odbyło się na terenie placówki Domu Pomocy Społecznej. Dietetyk współpracujący ze Stowarzyszeniem omówił zasady diety i spożywania posiłków  w chorobie Parkinsona oraz innych chorób neurodegeneracyjnych. Został omówiony tygodniowy jadłospis serwowany przez stołówkę w placówce podopiecznych. Uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane specjalne modele ergonomicznych sztućców ułatwiających spożywanie posiłków a przeznaczonych dla osób o pogorszonej sprawności manualnej oraz omówiono ich obsługę. Stowarzyszenie zakupiło kilka takich specjalnych zestawów sztućców, które w formie prezentu  przekazało do użytkowania dla podopiecznych DPS-u. 

W listopadowym spotkaniu z podopiecznymi – psycholog współpracujący ze Stowarzyszeniem, przedstawił ideę włączenia społecznego w oparciu o wzorce budowania relacji i kształtowania zaufania pomiędzy ludźmi. Poruszona została problematyka dotykająca osoby zmagające się z rzadkimi schorzeniami neurologicznymi oraz zawiązano dyskusję dotyczącą pokonywania barier utrudniających takim osobom zaspokajanie potrzeb w społeczeństwie. Forma warsztatu pozwoliła zaangażować się i wyłoniła różne formy wrażliwości uczestników.

 

10.  W okresie Bożonarodzeniowym Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. przekazało życzenia świąteczne podopiecznym oraz ich Opiekunom (telefonicznie).

 

11.  „Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu” w Krakowie wraz z Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Krakowie prowadziło cały rok nabór w układzie komercyjnym.