Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Zasady przyjęcia

 1. Rekrutacja do Ośrodka prowadzona będzie w następujących etapach:
  1. Złożenie wypełnionego Wniosku/Formularza Rekrutacyjnego osoby ubiegającej się o uczestnictwo w Ośrodku oraz wstępnej deklaracji udziału wraz z zaświadczeniem lekarskim weryfikowanym przez lekarza w Ośrodku:
   1. Wniosek/Formularz Rekrutacyjny osoby ubiegającej się o uczestnictwo w Ośrodku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka oraz w jego siedzibie, który po wypełnieniu można dostarczyć do Ośrodka osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź mediów społecznościowych, w tym Facebook-a.
   2. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w siedzibie Ośrodka,
   3. Wstępną deklarację uczestnictwa należy złożyć w siedzibie Ośrodka, najpóźniej podczas jednego ze spotkań rekrutacyjnych,
   4. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Ośrodku przedstawia do wglądu dowód osobisty w celu weryfikacji danych osobowych, w tym m. in. wieku i miejsca zamieszkania,
   5. Zaświadczenie lekarskie winno określać, na którą z chorób otępiennych choruje osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Ośrodku, najważniejsze informacje o stanie jej zdrowia oraz informacje o dopuszczalnych formach usprawnienia ruchowego lub ograniczeniach w tym zakresie.
  2. Cykl spotkań rekrutacyjnych osób ubiegających się o uczestnictwo w Ośrodku z pracownikami merytorycznymi Ośrodka:
   1. Spotkania rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w Ośrodku,
   2. W razie potrzeby osoby zainteresowane mogą być dowożone na spotkania rekrutacyjne po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby,
   3. Na spotkaniach będą przekazywane informacje o Projekcie
  3. Rozmowy rekrutacyjno – weryfikujące stan osoby zainteresowanej udziałem i wsparciem w ramach Ośrodka:
   1. Osoba przeprowadzająca rozmowę określa w punktach 0-5 (0-sytuacja bardzo dobra, 5-sytuacja zła) sytuację zdrowotną, rodzinną, mieszkaniową i ekonomiczną potencjalnych uczestników.
   2. Potencjalny uczestnik z ewentualną pomocą pracownika merytorycznego uzupełnia Kwestionariusz Pytań Zamkniętych,
   3. Punkty z rozmowy sumują się z punktami z Kwestionariusza i na tej podstawie utworzona będzie lista rankingowa określająca kolejność przyjęć do Ośrodka,
   4. W przypadku ubezwłasnowolnienia osoby ubiegającej się o skierowanie w trakcie przeprowadzania czynności rekrutacyjnych obecny jest jej opiekun prawny,
   5. Do celów rekrutacyjnych potrzebne będą następujące dokumenty:
    • dowód osobisty,
    • zaświadczenie od lekarza,
    • dokumentacja medyczna.
  4. Po rozmowie rekrutacyjnej sporządzony będzie Raport określający sytuację rodzinną, mieszkaniową, ekonomiczną i zdrowotną. Raport będzie zawierał odpowiedź na wniosek zawarty w Formularzu Rekrutacyjnym w postaci przyznania prawa do pobytu wraz z zakresem usług w Ośrodku, bądź odmowy przyznania takiego prawa.
   1. Preferowane kryteria rekrutacji:
    • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
    • osoba korzystająca z POPŻ 2014 – 2020,
    • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi,
    • osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 2. Po zakończeniu rekrutacji utworzona będzie lista rankingowa wśród osób ubiegających się o uczestnictwo w Ośrodku:
  1. o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z rozmowy i z Kwestionariusza Pytań Zamkniętych,
  2. w przypadku osób z taką samą ilością punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie suma punktów przyznana za preferowane kryteria rekrutacji,
  3. w przypadku osób z taką samą ilością punktów za preferowane kryteria rekrutacji o miejscuna liście rankingowej decydować będzie sytuacja rodzinna, mieszkaniowa i ekonomiczna, w taki sposób, że im trudniejsza sytuacja tym wyższe miejsce na liście rankingowej.
 3. Uczestnictwo w Ośrodku przyznawane jest osobom z najwyższą ilością punktów na liście rankingowej do momentu zapełnienia wszystkich 15 miejsc w placówce:
  1. o przyznaniu prawa do uczestnictwa w Ośrodku osoba ubiegająca się zostanie poinformowana pisemnie,
  2. stan każdego z uczestników będzie weryfikowany co 3 miesiące za pomocą rozmowy,
  3. weryfikacja będzie miała na celu aktualizację danych Uczestnika i bieżące określenie jego sytuacji oraz dostosowanie form oddziaływań terapeutycznych do jego aktualnych potrzeb,
  4. W ciągu trwania projektu przewidziana jest rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w Ośrodku.
  5. Uczestnikami Ośrodka zostaną osoby, które:
   1. spełniły wymogi formalne,
   2. zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie,
   3. zapoznały się oraz zaakceptowały Regulamin Ośrodka i Regulamin Pobytu Uczestników Ośrodka wsparcia dziennego seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona i Huntingtona.