Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Unikatowe Stowarzyszenie Województwa Małopolskiego

Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu działa na rzecz chorych i ich rodzin z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu. Stowarzyszenie swoją siedzibę ma w Krakowie, lecz swoje cele statutowe realizuje na terenie całego kraju a z czasem może i poza jego granicami. Działalność oparta jest na pracy społecznej jej członków.

 Cele i zadania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest stworzyć system kompleksowej pomocy:

 • ­          osobom z niepełnosprawnością wynikającą z choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu
 • ­          rodzinom i opiekunom osób chorych na chorobę Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu

 

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność pożytku publicznego w zakresie organizowania wszelkich działań mających na celu:

 • ­          szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; służącej w szczególności procesowi integracji osób chorych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej;
 • ­          współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o chorobie Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu;
 • ­          popularyzację idei Stowarzyszenia, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych i ich rodzin ze społeczeństwem poprzez publikacje własne i inne;
 • ­          tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby;
 • ­          współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszenia- mi o podobnych celach działania;
 • ­          występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących: rehabilitacji, społecznych, zawodowych i innych, osób chorych i ich rodzin;
 • ­          współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego;
 • ­          organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej;
 • ­          pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz środków na działalność statutową;
 • ­          organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej chorym i ich rodzinom;
 • ­          współpracę z placówkami naukowymi i możliwość ustanawiania stypendiów naukowych w zakresie badań nad chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu;
 • ­          otwieranie i prowadzenie domów opieki dla osób dotkniętych chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu;
 • ­          prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom chorym i ich rodzinom;
 • ­          prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych mających na celu usprawnienie i /lub wspieranie funkcjonowania osób chorych z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach
 • ­          wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • ­          prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 • ­          propagowanie idei budowy całodobowego ośrodka opiekuńczo – leczniczego wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;
 • ­          prowadzenie działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
 • ­          pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez;
 • ­          organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw, festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje także następujące cele:

 • ­          pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • ­          wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • ­          udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • ­          działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ­          działalność charytatywna;
 • ­          prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie;

 

a także cele w zakresie:

 • ­       podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ­       działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ­       działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ­       ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
 • ­       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ­       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • ­       działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • ­       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • ­       działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • ­       działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • ­       działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • ­       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • ­       działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ­       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • ­       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ­       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ­       turystyki i krajoznawstwa;
 • ­       porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ­       obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ­       upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ­       udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ­       ratownictwa i ochrony ludności;
 • ­       pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • ­       upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • ­       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • ­       promocji i organizacji wolontariatu;
 • ­       pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • ­       działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • ­       działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011, nr 205, poz. 1203);
 • ­       promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • ­       działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • ­       przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • ­       rewitalizacji;